TBotherorgan Bureau of Epidemiology, DDC, MPH  


อาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2565 สัปดาห์ที่ 40
 • สรุปสถานการณ์ ปี 65รายสัปดาห์ [38]
 • สรุปสถานการณ์ ปี64 รายสัปดาห์ [51]
 • สรุปสถานการณ์ ปี63 รายสัปดาห์ [53]


 • ตารางข้อมูลผู้ป่วยรายจังหวัด
  • จำนวนป่วย - เสียชีวิต รายเดือน::. [2565]
  • อัตราป่วย - เสียชีวิต::. [2565]
  • จำนวนป่วย แยกตามกลุ่มอายุ::. [2565]
  • จำนวนเสียชีวิต แยกตามกลุ่มอายุ::. [2565]
  • เชื้อชาติ::. [2565]
  • จำนวนป่วย แยกตามกลุ่มอาชีพ::. [2565]
  • จำนวนเสียชีวิต แยกตามกลุ่มอาชีพ::. [2565]
  • จำนวนป่วย แยกตามกลุ่มอายุ เพศ รายเดือน::. [2565]
  • จำนวนตาย แยกตามกลุ่มอายุ เพศ รายเดือน::. [2565]

 • ตารางข้อมูลผู้ป่วยรายอำเภอ
  • จำนวนป่วย-เสียชีวิต รายเดือน::. [2565]
 • หมายเหตุ :
  • ข้อมูลในตารางข้อมูลจะถูกปรับปรุงทุกสัปดาห์ (ภายในวันพฤหัสบดี)
  • ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังนั้น จึงไม่ควรนำข้อมูลปีปัจจุบันไปอ้างอิงในเอกสารวิชาการ
  • หากข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง จะไม่มีสรุปสถานการณ์รายสัปดาห์ในสัปดาห์นั้น
  • การนำข้อมูลไปอ้างอิงนั้น ขอให้ใช้ข้อมูลจากสรุปสถานการณ์ประจำปี