Encephalitis_Total Bureau of Epidemiology, DDC, MPH  


พุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ที่ 20
 • สรุปสถานการณ์ ปี 67รายสัปดาห์ [18]
 • สรุปสถานการณ์ ปี66 รายสัปดาห์ [53]


 • ตารางข้อมูลผู้ป่วยรายจังหวัด
  • จำนวนป่วย - เสียชีวิต รายเดือน::. [2567]
  • อัตราป่วย - เสียชีวิต::. [2567]
  • จำนวนป่วย แยกตามกลุ่มอายุ::. [2567]
  • จำนวนเสียชีวิต แยกตามกลุ่มอายุ::. [2567]
  • เชื้อชาติ::. [2567]
  • จำนวนป่วย แยกตามกลุ่มอาชีพ::. [2567]
  • จำนวนเสียชีวิต แยกตามกลุ่มอาชีพ::. [2567]
  • จำนวนป่วย แยกตามกลุ่มอายุ เพศ รายเดือน::. [2567]
  • จำนวนตาย แยกตามกลุ่มอายุ เพศ รายเดือน::. [2567]

 • ตารางข้อมูลผู้ป่วยรายอำเภอ
  • จำนวนป่วย - เสียชีวิต รายเดือน::. [2567]
 • หมายเหตุ :